Traducciones / tradukoj

Manifesto de la 15a de marto

de José Saramago (en Esperanto)

En español en la parte inferior de esta página

(Tiu chi pagho uzas la surogatan ho-kodon. Por vidi ghin kun supersignoj kliku tie chi)
(Esta página usa un alfabeto sin los acentos propios del esperanto. Para ver el original, pincha
aquí)

Ili supozis, ke ni jam lacas de protestoj, ke ni lasis ilin liberaj por plua senbrida strebado al milito. Ili eraris. Ni, kiuj hodiau manifestacias chi tie kaj tra la tuta mondo, similas musheton, kiu denove kaj refoje obstine pikas la delikatajn partojn de bruto. Ni estas, se paroli populare, klare kaj precize, por ke neniu miskomprenu, la kojona musho de registoj.

Ili volas militon, sed ni ne lasos ilin trankvilaj. Jen nia engaghigho, ellaborita en la konsciencoj kaj anoncata sur la stratoj, kaj kies viglecon kaj autoritaton (ankau ni havas autoritaton...) shancelos nek la unua, nek la lasta bombo jhetota sur Irakon.

La gesinjoroj registoj chesu diri, ke ni manifestacias por savi la vivon kaj la reghimon de Sadam Husein. Ili mensogas plenbushe. Ni ja manifestacias por juro kaj justico. Ni manifestacias kontrau la ghangala legho, kiun Usono kaj ties malnovaj kaj modernaj akolitoj volas trudi al la mondo. Ni manifestacias por la pacamo de honestaj homoj kaj kontrau la militaj kapricoj de politikistoj tro richaj je ambicio kaj tro malrichaj je inteligenteco kaj sentemo. Ni manifestacias kontrau la konkubeco inter shtatoj kaj ekonomiaj superpotencoj chiaspecaj, kiuj la mondon regas. La tero apartenas al la gentoj sur ghi loghantaj, ne al aliaj, kiuj helpe de demokratia reprezentado senhonte koruptita, ilin ekspluatas, manipulas kaj trompas. Ni manifestacias por savi la demokration el danghero.

La homaro ghis nun chiam estis edukata por milito, neniam por paco. Niajn orelojn konstante frapas la aserto, ke se ni volas pacon morgauan, neniu alia rimedo eblas, ol milito hodiaua. Ni ne tiel naivas, ke ni kredas al paco eterna kaj universala, sed se la homoj tra la historio kapablis krei aferojn belajn kaj mirindajn, kiuj nin chiujn edifas kaj nobligas, tiam jam estas tempo, ke ni metu manon al la plej mirinda kaj bela el chiuj taskoj: la senchesa konstruado de paco. Tamen tia paco estu la paco de digneco kaj homa respekto, ne la paco de submetigho kaj humiligho, tro ofte kamuflitaj sub la masko de falsa amikeco protekta.

Jam estas tempo, ke la motivoj de forto ne superregu la forton de motivoj. Jam estas tempo, ke la pozitiva spirito de l' homaro sin fordonu unu fojon por chiam al forigado de la sennombraj plagoj de la mondo. En tio kushas ghia alvokigho kaj promeso, ne en koluzio kun supozataj au realaj «aksoj de malbono».

(Serene babilis Bush, Blair kaj Aznar pri dieco kaj malhumaneco, sekuraj kaj trankvilaj che sia rolo de potencaj sorchistoj, lertaj pri friponaj trukoj kaj eminente spertaj pri chiaj implikajhoj de mensoga propagando kaj sistema falsado, kiam en la ovalan kabineton, kie ili kunsidis, enfalis terura novajho: Usono ne plu estas la sola superpotenco en la mondo. Antau ol Bush povis regali la tablon per la unua pugnobato, José María Aznar haste deklaris, ke tiu nova superpotenco ne estas Hispanio. «Mi jhuras, ke ne temas pri ghi, George», li diris. «Ne temas ankau pri mia Britio», rapide aldiris Blair, por sufoki naskatan suspektemon de Bush. «Se ne temas pri vi, kaj pri vi ne temas, pri kiu do temas?», demandis Bush. Respondis neniu alia ol Colin Powell, apenau kredante la parolon de sia propra busho: «La publika opinio, kara Prezidento.»)

Chiu el vi certe komprenis, ke la antauan rakonton elpensis mi mem. Mi do petas, ke vi ne tro atentu ghin. Nian tutan atenton tamen meritas chie sentata evidentajho, la plej entuziasmiga kaj felicha evidentajho de la nuna shtorma tempo: la sorchistoj Bush, Blair kaj Aznar, ekster sia volo kaj propono, nur pro siaj fiaj trukoj kaj ech pli fiaj intencoj, naskis spontanan, nerezisteblan, gigantan, enorman movadon de publika opinio. Che la vortoj «For la militon» la mondon denove trairas la krio «Ili ne pasos».

Ne estas supermezura la aserto, ke la tutmonda publika opinio kontrau la milito farighis potenco, kun kiu registoj nepre kalkulu. La militemajn ni firme alfrontas, ni diras al ili «NE», kaj se ili tamen persistos en sia ago demenca kaj ankorau unu fojon ellasos la apokalipsajn chevalojn, tiam ni de chi tie ilin avertas, ke la nuna manifestacio ne estos la lasta, ke la nunaj protestoj dauros tiel longe, kiel la milito pluos, au ech pli longe, char de nun temos ne nur pri la krio «For la militon», sed ankau pri tio, ke ni batalos chiutage kaj chiuinstance, por ke la pacon oni ne plu manipulu kiel instrumenton de emocia kaj senta chantagho, per kiu oni volas pravigi militojn.

Sen paco, sen vera, justa kaj respektema paco, ne ekzistos homaj rajtoj. Kaj sen homaj rajtoj - sen chiu el ili senescepte - demokratio estos nenio alia ol sarkasmo, kontrauracia ofendo, senhonta mensogo. Ni, chi tie starantaj, apartenas al la nova mondpotenco. Ni agnoskas nian respondecon. Ni batalos cerbe kaj kore, vole kaj reve. Ili (nun ne necesas ilin nomi) elektis la plej malbonan. Ni elektis la plej bonan.

La supran tekston eldiris José Saramago, kiel sola parolanto en kontraumilita manifestacio, kiu la 15an de marto de 2003 kunvenigis en Madrido 400 mil homojn.
Esperantigis (el la portugala): Gonçalo Neves


Manifiesto del 15 de marzo

de José Saramago

En esperanto

(En esperanto sin los acentos propios del idioma, ver arriba)

Ellos creían que nos habíamos cansado de protestas y que les habíamos dejado libres para seguir en su alucinada carrera hacia la guerra. Se equivocaron. Nosotros, los que hoy nos estamos manifestando, aquí y en todo el mundo, somos como aquella pequeña mosca que obstinadamente vuelve una y otra vez a clavar su aguijón en las partes sensibles de la bestia. Somos, en palabras populares, claras y rotundas para que mejor se entiendan, la mosca cojonera del poder.

Ellos quieren la guerra, pero nosotros no les vamos a dejar en paz. A nuestro compromiso, ponderado en las conciencias y proclamado en las calles, no le harán perder vigencia y autoridad (también nosotros tenemos autoridad) ni la primera bomba ni la última que vengan a caer sobre Irak.

No digan los señores y las señoras del poder que nos manifestamos para salvar la vida y el régimen de Sadam Husein. Mienten con todos los dientes que tienen en la boca. Nos manifestamos, eso sí, por el derecho y por la justicia. Nos manifestamos contra la ley de la selva que Estados Unidos y sus acólitos antiguos y modernos quieren imponer al mundo. Nos manifestamos por la voluntad de paz de la gente honesta y contra los caprichos belicistas de políticos a quienes les sobra en ambición lo que les va faltando en inteligencia y sensibilidad. Nos manifestamos en contra del concubinato de los Estados con los superpoderes económicos de todo tipo que gobiernan el mundo. La tierra pertenece a los pueblos que la habitan, no a aquellos que, con el pretexto de una representación democrática descaradamente pervertida, al final les explotan, manipulan y engañan. Nos manifestamos para salvar la democracia en peligro.

Hasta ahora la humanidad ha sido siempre educada para la guerra, nunca para la paz. Constantemente nos aturden las orejas con la afirmación de que si queremos la paz mañana no tendremos más remedio que hacer la guerra hoy. No somos tan ingenuos para creer en una paz eterna y universal, pero si los seres humanos hemos sido capaces de crear, a lo largo de la historia, bellezas y maravillas que a todos nos dignifican y engrandecen, entonces es tiempo de meter mano a la más maravillosa y hermosa de todas las tareas: la incesante construcción de la paz. Pero que esa paz sea la paz de la dignidad y del respeto humano, no la paz de una sumisión y de una humillación que demasiadas veces vienen disfrazadas bajo la mascarilla de una falsa amistad protectora.

Ya es hora de que las razones de la fuerza dejen de prevalecer sobre la fuerza de la razón. Ya es hora de que el espíritu positivo de la humanidad que somos se dedique, de una vez, a sanar las innúmeras miserias del mundo. Esa es su vocación y su promesa, no la de pactar con supuestos o auténticos «ejes del mal».

Amenamente estaban Bush, Blair y Aznar charlando sobre lo divino y sobre lo deshumano, seguros y tranquilos en su papel de poderosos hechiceros, expertos en trucos de trilero y conocedores de eméritos de todas las trampas de la propaganda engañosa y de la falsedad sistemática, cuando en el despacho oval donde se encontraban reunidos irrumpió la terrible noticia de que los Estados Unidos de América del Norte habían dejado de ser la única gran potencia mundial. Antes de que Bush pudiera asestar el primer puñetazo en la mesa, vuestro presidente José María Aznar se dio prisa en declarar que esa nueva gran potencia no era España. «Te lo juro, George», dijo. «Mi Reino Unido tampoco», añadió rápidamente Blair para cortar la naciente suspicacia de Bush. «Si no eres tú y tú no eres, ¿quién es entonces?», preguntó Bush. Fue Colin Powell, mal creyendo él mismo en lo que estaba pronunciando su propia boca, quien dijo «La opinión pública, señor presidente».

Ya habéis comprendido que esta historieta es un simple invento mío. Os pido por tanto que no le deis importancia. Pero sí la tiene que lo que ya es una evidencia para todos, la más exaltadora y feliz evidencia de estos conturbados tiempos: los hechizeros de Bush, Blair y Aznar, sin quererlo, sin proponérselo, nada más que por sus malas artes y peores intenciones, han hecho surgir, espontáneo e incontenible, un gigantesco, un inmenso movimiento de opinión pública. Un nuevo grito de «No pasarán», con las palabras «No a la guerra», recorre el mundo.

No hay ninguna exageración en decir que la opinión pública mundial contra la guerra se ha convertido en una potencia con la cual el poder tiene que contar. Nos enfrentamos deliberadamente a los que quieren la guerra, les decimos «NO», y si aún así siguen empecinados en su demencial afán y desencadenan una vez más los caballos del apocalipsis, entonces les avisamos desde aquí que esta manifestación no es la última, que continuaremos las protestas durante todo el tiempo que dure la guerra, e incluso más allá, porque a partir de hoy ya no se tratará simplemente de decir «No a la guerra», se tratará de luchar todos los días y en todas las instancias para que la paz sea una realidad, para que la paz deje de ser manipulada como un elemento de chantaje emocional y sentimental con que se pretende justificar guerras.

Sin paz, sin una paz auténtica, justa y respetuosa, no habrá derechos humanos. Y sin derechos humanos -todos ellos, uno por uno- la democracia nunca será más que un sarcasmo, una ofensa a la razón, una tomadura de pelo. Los que estamos aquí somos una parte de la nueva potencia mundial. Asumimos nuestras responsabilidades. Vamos a luchar con el corazón y el cerebro, con la voluntad y la ilusión. Sabemos que los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Ellos (no necesito ahora decir sus nombres) han elegido lo peor. Nosotros hemos elegido lo mejor.

El texto anterior fue leído por José Saramago, como portavoz de la manifestación contra la guerra que el 15 de marzo del 2003 congregó en Madrid a cuatrocientas mil personas.